Обявление за одобрен ПИ ПУП-ПРЗ в обхват: УПИ XVIII-490 и XIХ-489, кв. 39 по ПУП

Изх. №УТИД-04-07-37/1/-03.11.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-37/09.10.2023 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, със Заповед №646/02.11.2023 г. е одобрен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват: УПИ XVIII-490 и XIХ-489, кв. 39 по ПУП, съставляващи ПИ с идентификатори: 07357.701.490 и 07357.701.489 по КККР, като УПИ XVIII-490 се разделя на два нови УПИ: XVIII-490 и XХI-490 в кв. 39 по ПУП на с. Български Извор и се променя вътрешната регулационна линия между УПИ XVIII-490 и УПИ XIХ-489, като преминава по имотна граница показана в кадастралната карта, съответстващи на тези от архивния кадастрален план, както е показано със зелен цвят в ПР. Основното застрояване е като се запазва устройствената зона - „жилищна зона“ с преобладаващо ниско застрояване означена с „Жм“ в рамките на ограничителната и задължителна линия на застрояване, както е показано с червен цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №8, протокол №9 от 18.10.2023 г.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен: ………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню