Обявление за изработване на ПИ ПУП-ПРЗ на с. Градежница в обхват:IX-62 и X-61, кв.12 по действащия ПУП на с. Градежница

Изх. №УТИД-04-03-11/3/-03.11.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-03-11/16.05.2023 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №648/02.11.2023 г. на Кмета на Община Тетевен е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ и разререшено изработването на проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват: IX-62 и X-61, кв.12 по действащия ПУП на с. Градежница, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 17419.701.135, 17419.701.984 и 17419.701.985 по КККР на с. Градежница, обл. Ловеч.

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, обявлението е поставено на таблото за обяви по УТ в ИЦ на общината и публикувано на интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

Вижте тук и тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню