Обявление за одобрен (ПИ на ПУП – ПРЗ) в обхват: УПИ I-детски дом и ясли в кв. 142 в гр. Тетевен

Изх. №УТИД-04-07-34/1/-03.11.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-34/29.09.2023 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, със Заповед №647/02.11.2023 г. е одобрен проект на ПУП – План за регулация и план за застрояване (ПИ на ПУП – ПРЗ) в обхват: УПИ I-детски дом и ясли в кв. 142 в гр. Тетевен, съставляващ ПИ с идентификатор 72343.500.3518 по КККР, общ. Тетевен, като се променя отреждането „за курортно- рекреационни дейности“ показано с червен цвят в ПР и попада в курортна устройствена зона - „Ок“ с основно застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване, както е показано с червен цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №4, протокол №9 от 18.10.2023 г.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:…………/п/………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню