Обявление за разрешаване за изработване на ПУП-ПРЗ в обхват: ПИ с идентификатор 62579.703.20 по КККР на с. Рибарица

Изх. №УТИД-04-03-41/1/-20.11.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-03-41/10.11.2023 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №709/17.11.2023 г. на Кмета на Община Тетевен е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ и разрешено изработването на проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 62579.703.20 по КККР на с. Рибарица

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, обявлението е поставено на таблото за обяви по УТ в ИЦ на общината и публикувано на интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:…………/п/………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню