Обявление по А П К

Изх. №УТИД-04-07-39/2/-21.11.2023 г.

ДО: ЗАИНТЕРЕСУВАНОТО ЛИЦЕ

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-39/13.10.2023 г.

Община Тетевен, на основание чл. 18а, ал. 10, във връзка с чл. 63, ал. 1 от АПК и чл. 129, ал. 2 и 5 от Закона за устройство на територията, поради върнато изпратено писмо с отметка от пощата като „НЕПОТЪРСЕНО“ пратка с дата 17.11.2023 г., уведомява по този ред горепосоченото заинтересувано лице, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за Регулация и План за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 72343.502.5006, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Тетевен, мест. „Опеченка“, област Ловеч във връзка с образуване на нов УПИ II-502.5006, КР 502, във връзка с урегулиране на имота и определяне на конкретното функционално предназначение, с отреждане за „Жилищно застрояване“.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет.

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК обявлението е поставено на таблото „Обяви по УТ“ в информационния център на общинска администрация Тетевен и интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен: ………/П/.………….

                                 инж. Михаил Куманов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню