Обявление за одобрен ПИ ПУП-ПРЗ в обхват: УПИ ХХ-1614 и УПИ ХХI-1614 в кв. 88, гр. Тетевен

Изх. №УТИД-04-07-32/2/-01.12.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-32/21.09.2023 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, със Заповед №739/29.11.2023 г. е одобрен проект за подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват: УПИ ХХ-1614 и УПИ ХХI-1614 в кв. 88 по ПУП на гр. Тетевен, съставляващи ПИ с идентификатори 72343.500.3243 и 72343.500.3244 по КККР, като същите се обединяват в един нов УПИ: УПИ ХХ-3243,3244 в кв. 88, както е показано със зелен цвят в ПР и отреждане за „Жилищни нужди“, означено с „Жм“ с основно застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване, както е показано с червен цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №8, протокол №8 от 27.09.2023 г. е приет без забележка.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:…………/п/………..

                                 инж. Михаил Куманов

Вижте тук и тук

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню