Обявление за одобрен ПУП-ПРЗ в обхват: ПИ с идентификатор 15165.704.140 по Кадастралната карта на с. Гложене, мест. Рупци обл. Ловеч

Изх. №УТИД-04-07-38/2/01.12.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-38/10.10.2023 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 21 при условието на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ, със Заповед №740/29.11.2023 г. е одобрен подробен устройствен план – ПУП – План за застрояване (ПУП – ПЗ), в обхват: ПИ с идентификатор 15165.704.140 по Кадастралната карта на с. Гложене, мест. Рупци обл. Ловеч, като същия се урегулира в УПИ I-704.140 по имотни граници с отреждане за „Жилищни нужди“ в устройствена зона, означена като „Жм“, както е показано със червен и син цвят в ПР и се предвижда основно застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване и съответните устройствени показатели, както е показано с червен цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №9, протокол №9 от 18.10.2023 г. е приет за обявяване по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню