Обявление за одобрен ПУП-ПРЗ в обхват ПИ с идентификатор 72343.502.5006 по КККР на гр. Тетевен

Изх. №УТИД-04-07-39/3/-13.12.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА


О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-39/13.10.2023 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 21 при условието на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ, със Заповед №754/11.12.2023 г. е одобрен подробен устройствен план – ПУП – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), в обхват: ПИ с идентификатор 72343.502.5006 по Кадастралната карта на гр. Тетевен, мест. Опеченка, като същият се урегулира в УПИ II-502.5006 в КР 502 по имотни граници с отреждане за „Жилищни нужди“ в устройствена зона, означена като „Жм“, както е показано със червен и син цвят в ПР и се предвижда основно застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване и съответните устройствени показатели, както е показано с червен цвят в ПЗ.
 На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №10, протокол №9 от 18.10.2023 г. е приет.
На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..
                                  инж. Михаил Куманов

Вижте тук и тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню