Обявление за одобрен ПУП - ПРЗ в обхват ПИ с идентификатор 62579.132.30 по КККР на с. Рибарица, местност Суар

Изх. №УТИД-04-07-40/3/-14.12.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА


О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-40/13.10.2023 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 при условието на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ, със Заповед №772/13.12.2023 г. е одобрен подробен устройствен план – ПУП – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), в обхват: ПИ с идентификатор 62579.132.30 по Кадастралната карта на с. Рибарица, мест. Суар, обл. Ловеч, като същия се урегулира в УПИ IV-132030 по имотни граници, както е показано със червен и син цвят в ПР и се предвижда основно застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване и съответните устройствени показатели, както е показано с червен цвят в ПЗ с отреждане за „Курортна устройствена зона и комплекси“ в устройствена зона, означена като „Ок”.
 На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №11, протокол №9 от 18.10.2023 г. е приет.
На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..
                                  инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук и тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню