Обявление за изработване на (ПУП-ПЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 17419.12.15, м. Тютюнището, с. Градежница, обл. Ловеч

Изх. №УТИД-04-07-42/1/18.12.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-42/02.11.2023 г.

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен и представен за разглеждане проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 17419.12.15, м. Тютюнището, с. Градежница, обл. Ловеч, с цел промяна на предназначението на земята на част от имота за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ, във връзка с процедура по промяна предназначението на земеделската земя, с отреждане за „Обществено обслужване“, означена като „Оо“.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №2, протокол №10 от 06.12.2023 г. е приет за обявяване по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен: ..………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню