Обявление за одобрен ПИ ПУП-ПРЗ в обхват: ПИ с идентификатор 72343.52.69 и 72343.52.70 по Кадастралната карта на гр. Тетевен, мест. „Преграда“ обл. Ловеч

Изх. №УТИД-04-07-41/1/-21.12.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                  

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-41/27.10.2023 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 21 при условието на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ, със Заповед №791/20.12.2023 г. е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване застрояване (ПИ ПУП-ПРЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 72343.52.69 и 72343.52.70 по КККР на гр. Тетевен, мест. Преграда, обл. Ловеч., като се образуват:

Поземлени имоти с проектни идентификатори 72343.52.84, 72343.52.83, 72343.52.82, 72343.52.81,72343.5280, 72343.52.79, 72343.52.85, 72343.52.88 и 72343.52.89 с отреждане за „Курортно жилищно строителство“, попадащи в устройствена зона – „Ок“

Поземлени имоти с проектни идентификатори 72343.52.86 и 72343.52.87 с отреждане за „Пешеходна зона“, попадащи в устройствена зона – „Ок.

Поземлен имот с проектен идентификатор 72343.52.78 с отреждане за „Трафопост“, попадащ в устройствена зона – „Ок“, както е показано със син и червен цвят в ПР и се предвижда основно застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване, както е показано с червен цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №3, протокол №10 от 21.12.2023 г. е приет за обявяване по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Гл. експерт ППО при отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                               инж. Веселина Маринова

 

Вижте тук и тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню