Обявление по АПК до ЗЛ за изработен (ПУП-ПРЗ), в обхват: ПИ с идентификатор 62579.129.47, м. Стара Рибарица, с. Рибарица

Изх. №УТИД-04-07-44/2/-29.12.2023 г.

ДО: ЗАИНТЕРЕСУВАНОТО ЛИЦЕ

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-44/17.11.2023 г.

Община Тетевен, на основание чл. 18а, ал. 10, във връзка с чл. 63, ал. 1 от АПК и чл. 129, ал. 2 и 5 от Закона за устройство на територията, поради върнато изпратено писмо с отметка от пощата като „преместен“ пратка с дата 28.12.2023 г., уведомява по този ред горепосоченото заинтересувано лице, че е изработен и представен за разглеждане проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 62579.129.47, м. Стара Рибарица, с. Рибарица, обл. Ловеч, във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ и се обособят три урегулирани поземлени имота XI-129.623; XII-129.624 и XIII-129.625, определи се основното им застрояване с устройствена зона, означена като „Ок1“.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет.

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК обявлението е поставено на таблото „Обяви по УТ“ в информационния център на общинска администрация Тетевен и интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Гл. експерт ППО при отдел УТИД при ОА – Тетевен: ………/П/.………….

                                                 инж. Веселина Маринова

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню