Заповед № 776/21.12.2022г

До всички заинтересовани лица със Заповед № 776/21.12.2022г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план -план за регулация и застрояване в обхват УПИ III-прокомбинат, кв. 106 и улица с осеви точки 56-41-42 по ПУП на гр. Тетевен, съставляващи ПИ с идентификатори 72343.500.8112,72343.500.8058 и 72343.500.7149 по КККР. Видно от проекта и цялата административна преписка в Заповед № 776/21.12.2022г. е допусната очевидна фактическа грешка , вместо устройствена зона, означена като ,,Пп“ е записана устройствена зона означена като ,,Жм“

            Със Заповед № 349/03.06.2024г. от Кмет на Община Тетевен се допуска поправка на очевидна фактическа грешка, като в диспозитива на същата да се чете ,,устойствена зона, означена като ,,Пп“

Заповед № 349/03.06.2024г. е неразделна част от Заповед № 776/21.12.2022г.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Директор Дирекция –,,С.А'' …./п/...

инж. Михаил Куманов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню