Обявление по преписка вх. №УТИД-04-07-22/13.06.2024 г.

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен и представен за разглеждане проект за изменение ПУП – ПРЗ, в обхват: ПИ с идентификатори 72343.500.8016 и 72343.500.8307 по КККР, гр. Тетевен, обл. Ловеч, във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, като се обособяват нови две УПИ -УПИ-500.8307 ,,За фотоволтаична централа“-ФЕЦ и УПИ-500.1816 ,,За фотоволтаична централа“- ФЕЦ в КР 500

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по ЗУТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

ДД-,,СА'' при ОА – гр. Тетевен : ..…………/п/………..

Инж. М. Куманов

Графична част вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню