Обявление по преписка вх. №УТИД-04-07-21/27.05.2024 г.

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен и представен за разглеждане проект за изменение (ПУП-ИПРЗ) в обхват: Улица с О.Т. 21-22-23-912 и УПИ I-,, ЗА ФИРНИР-ТЕТЕВЕН , КВ. 2 по ПУП на промишлена зона гр. Тетевен.

Целта е разделянето на УПИ I-,, ЗА ФИРНИР-ТЕТЕВЕН

  • УПИ I- за производствени и складови дейности, кв. 2 с проектен идентификатор 72343.500.8286
  • УПИ XVIII - за производствени и складови дейности, кв. 2 с проектен идентификатор 72343.500.8324

Целта на изменението на улична регулация в обхват О.Т. 21-22-23-912, е регулационната линия да мине по имотна граница , така както е заснета и отразена в КК (съществуваща ограда).

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по ЗУТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

ДД-,,СА'' при ОА – гр. Тетевен : ..…………/п/………..

Инж. М. Куманов

 

Графична част вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню