По преписка вх. №M-90/22.04.2024 г.

Община Тетевен на основание чл. 18а, ал. 10, във връзка с чл. 63, ал. 1 от АПК и чл. 196, ал. 2 от Закона за устройство на територията, поради върнато изпратено писмо с отметка от пощата като „ПРЕМЕСТЕН“:

  • уведомява по този ред заинтересувано лице Л. А. И.;

че на 09.05.2024 г. комисия, назначена със заповед №210/02.05.2023 г. на Кмета на Община е извършена проверка от на сграда с идентификатор 72343.31.123.1 по КККР, разположена в ПИ с идентификатор 72343.31.123 по КККР на гр. Тетевен. В следствие на проверката е съставен констативен протокол във връзка с конструктивното състояние на сградата.

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК обявлението е поставено на таблото „Обяви по УТ“ в информационния център на общинска администрация Тетевен и интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню