ОБЯВЛЕНИЕ номер Молба №185/1/ от 03.04.2012 г.:

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Тетевен, отдел „ТСУиИД”, съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед №203/02.04.2012 г. на Кмета на Община Тетевен е допуснато с  мотивирано предписание  изработването на  Комплексен проект за инвестиционна инициатива –  Проект за изменение на подробен устройствен план – План за застрояване  (КПИИ- ПИПУП- ПЗ) и инвестиционен проект  за изграждане на обект: „Къщи за гости, барбекю и басейн” за  урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-67, квартал 10 по ПУП на с. Рибарица, обл. Ловеч, съответстващ на ПИ с идентификатор 62579.500.66 от кадастралната карта на с. Рибарица.
Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.
На основание  чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесулания кодекс (АПК) могат да  се правят писмени възражения и предложения до Кмета на Община Тетевен, в 7-дневен срок от настоящото съобщение.

ОТ ОБЩИНАТА

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню