ОБЯВЛЕНИЕ номер ТСУиИД-04-03-4/1/03.04.2012 г.:

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел „ТСУиИД”, съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед №204/02.04.2012 г. на Кмета на Община Тетевен е ОДОБРЕНО техническо задание за проектиране на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП- ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62579.121.32, м. „Хаджийското”, Рибарица, обл. Ловеч и е РАЗРЕШЕНО на Стелиан Ангелов Панов и Николай Ангелов Панов да възложат за своя сметка изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 62579.121.32, м. „Хаджийското”, с. Рибарица, обл. Ловеч.
Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.
На основание  чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесулания кодекс (АПК) могат да  се правят писмени възражения и предложения до Кмета на Община Тетевен, в 7-дневен срок от настоящото съобщение.

ОТ ОБЩИНАТА

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню