Обявление номер ТСУиИД-04-07-11/1/23.04.2012 г.

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за териториално и селищно устройство (ЗУТ), Община Тетевен, отдел „ТСУиИД”, съобщава на заинтересуваните лица, че Цанко Славчев Стоянов от с. Рибарица, обл. Ловеч е представил за разглеждане и одобряване  подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП- ПРЗ) за собствения поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62579.83.23, м. „Дебелщица”, с. Рибарица, с цел урегулирането му  в  УПИ ІV-83.23  и отреждането му  за „ниско жилищно застрояване”.

ПРЗ се намира в стая №103, на първия етаж в общинска администрация и може да се прегледа всеки присъствен ден от датата на съобщението.

В едномесечен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да направят писмени  възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню