Срокове за плащане на данъци през 2022 г.

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”
Уважаеми данъкоплатци,
Уведомяваме Ви, че съгласно Закона за местните данъци и такси, сроковете за плащане на задълженията Ви за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2022 г. са както следва:
ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА.
Срок за плащане – на две равни вноски:
Първа вноска – до 30.06.2022 г.
Втора вноска - до 01.11.2022 г.
На предплатилите до 03.05.2022 г. данъка за цялата година, се прави отстъпка 5 на сто от размера на годишното задължение.
На предплатилите до 03.05.2022 г. таксата за битови отпадъци за цялата година, се прави отстъпка 3 на сто от размера на годишното задължение.
Заб. Когато превозното средство е придобито през течение на годината, данъкът ПС се заплаща в двумесечен срок от придобиването му.

ПАТЕНТЕН ДАНЪК 2022 Г.
Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1. за първото тримесечие - до 31 януари 2022 г.;
2. за второто тримесечие - до 03 май 2022 г.;
3. за третото тримесечие - до 01 август 2022 г.;
4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври 2022 г.
Платилите пълния размер в срок до 31.01.2022 г., ползват отстъпка от 5 на сто от размера на годишното задължение.

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
1.Срок плащане на данъка за месеца – до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
2. Срок за подаване на годишна декларация за облагане с туристически данък за 2021 г. от лицата, предлагащи нощувки - до 31 януари 2022 г.

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
1. Срок за подаване на годишна данъчна декларация за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници за съответната година - преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози за съответната година.
2. Данъкът се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози. _______________________________________________________________________________________________

Задълженията си за местни данъци и такси към Община Тетевен може да заплатите по един от следните начини:
• В брой - на касата в отдел „Местни данъци и такси” при Община Тетевен, находящ се в гр.Тетевен, пл. "Сава Младенов" 9;
• В брой - на касата във всяко кметство на територията на община Тетевен;
• По банков път – по приходната банковата сметка на общината;
• Чрез касите на „ИЗИПЕЙ“ АД в страната и чужбина;
• Чрез касите в клоновете на „Български пощи”ЕАД в цялата страна.
• Чрез ПОС устройство на касата в отдел „Местни данъци и такси” при Община Тетевен, находящ се в гр.Тетевен, пл. "Сава Младенов" 9;

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню