ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор на обект: „Рехабилитация на общински път Градежница – Глогово, община Тетевен от км 0+000 до км 10+531,39”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

за участие в ОТКРИТАПРОЦЕДУРА ЗА възлагане на  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

 

Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор на обект: „Рехабилитация на общински път Градежница – Глогово, община Тетевен от км 0+000 до км 10+531,39”  по Договор № 11/321/01410 от 12.12.2013 г.

по проект на Община ТЕТЕВЕН, финансиран по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

 

Цялата документация вижте тук.

Решение вижте тук.

Обявление вижте тук.

Инвестиционен проект вижте тук.

 

 

Във връзка с провеждане на открита  процедура с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор на обект: „Рехабилитация на общински път Градежница – Глогово, община Тетевен от км 0+000 до км 10+531,39”, Ви уведомяваме, че Комисията, назначена  със Заповед № 462 от 22.07.2014г. на Кмета на община Тетевен, ще пристъпи към отваряне на ценовите оферти  на 31.10.2014г. от 14:00 часа в сградата на общинска администрация – гр.Тетевен, салона на Община Тетевен.

 

     На отварянето на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

Решение и протоколи вижте тук.

Договор 345/10.12.2014г.  вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню