ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Реставрация, консервация и експониране на туристически атракции и възстановяване на прилежащата техническа инфраструктура в Община Тетевен”

ОБЩИНА  ТЕТЕВЕН

БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ДОГОВОР BG161PO001/3.1-02/2009/013,

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013” ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” (2007 – 2013 г.)

  

д о к у м е н т а ц и я

 

ЗА

  

УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 

 

„Реставрация, консервация и експониране на туристически атракции и възстановяване на прилежащата техническа инфраструктура в Община Тетевен”

 

Одобрена с Решение № 8/ 15.02.2012 на Кмета на Община Тетевен

Крайният срок за закупуване на документацията за участие е  16.00 часа на 05.03. 2012 год..

Цена на документацията  140 лв. с ДДС

Тетевен

2012 г.

 

Вижте цялата документация тук.

Решение за откриване на процедура вижте тук.

Обявление за поръчка вижте тук.

Анекс Б1 Количествена сметка вижте тук.

Техническа спецификация вижте тук.

Съобщение до всички заинтересовани страни вижте тук.

 

 


Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню