ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Основен и текущ ремонт на участъци от общински пътищa"

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 

ЗА

  

УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 

 

„Основен и текущ ремонт на участъци от общински пътища и улици на територията на община Тетевен” 

 

 

 

Одобрена с Решение № 9 от 21.02.2012 на Кмета на Община Тетевен

Цена на документацията – 10.00 лв с включено ДДС

Документация за участие може да закупите до  16:00 ч. на 12.03.2012 г.

Тетевен

2012 г.

 

 

Вижте цялото съдържание на документацията тук.

Обявление вижте тук.

Решение вижте тук.

Методика за оценка на офертите вижте тук.

Техническа спецификация вижте тук.

Образци:

Административни сведения

Банкова гаранция за участие

Декларация за запознаване с обстоятелствата и документацията

Декларация 47

Декларация за минимална цена на труда

Декларация за оглед

Декларация за спазване условията на поръчката

Проект на договор Приложение 15

Списък с договори

Справка за оборот

Банкова гаранция за изпълнение

Ценово предложение

Декларация 47 (2)

Декларация 47 (5)

Декларация за обединение

Декларация за подизпълнител

Оферта 

Съгласие от подизпълнител

Списък технически състав

Техническо предложение

 

Отговор на Запитване 1 вижте тук.

Отговор на запитване 2 вижте тук.

Съобщение до всички заинтересовани страни вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню