ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Брегоукрепителни съоръжения за предпазване на населението от наводнения в Община Тетевен”

 

ОБЩИНА  ТЕТЕВЕН

БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ДОГОВОР № BG161PO001/4.1-04/2010/001 от 01.06.2011 г. за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално Развитие 2007-2013 г.”, приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестициии”

 

 

д о к у м е н т а ц и я

 

ЗА

 

 

УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 

„Брегоукрепителни съоръжения за предпазване на населението от наводнения в Община Тетевен”

 

Одобрена с Решение № 10/22.02.2012г. на Кмета на Община Тетевен

Цена на документацията – 63.00 лв с включено ДДС

Документация за участие може да закупите до 16.00 ч. на 12.03.2012 г.

Тетевен

2012 г.

 

Вижте цялата документация тук.

Вижте Решение тук.

Обявление вижте тук.

Технически спецификации вижте тук.

Анекс Б1 Количествена сметка вижте тук.

Oтговор на Запитване 1 вижте тук.

Отговор на Запитване 2 вижте тук.

Съобщение до всички заинтересовани страни вижте тук.

Решение  №18 от 03.04.2012г. за класиране на участниците в конкурса вижте тук.


Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню