Дейности по информация и публичност, маркетинг и реклама

ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС

ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА ПО ПРОЕКТ:

„Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен”, 

финансиран по договор BG161PO001/3.1-02/2009/013 по 

Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013

(Тази документация е изготвена в съответствие с нормите на Закона за обществените поръчки  и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и  е одобрена с Решение №  12/24.02.2012г.  на Кмета на община Тетевен)

 

 

Документацията за участие може да се закупува  до 16:00 часа на 12.03.2012 год.

Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

Настоящата документация за участие може да бъде намерена в електронен вид на официалната интернет страница на Община Тетевенhttp://www.teteven.bg 

 

Цена на документацията – 10/десет/ лева с  включен ДДС.

февруари ,  2012 г.

 

 

Вижте цялата документация тук.

Решение за откриване на процедура вижте тук.

Обявление за обществена поръчка вижте тук.

Спецификация 1 за обособена позиция 1 вижте тук.

Спецификация 2 за обособена позиция 2 вижте тук.

Техническо задание вижте тук.

Отговор на Запитване 1 вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню