Публична покана с предмет: Доставка на хранителни продукти за 2016г. за нуждите на „Социални услуги – домашен социален патронаж” – Тетевен

Посещения: 1129

Публична покана вижте тук.

За изтегляне:

1. Декларация по чл. 47 от ЗОП

2. Договор

3. Представяне на участника

4. Спецификации на хранителните продукти

5. Техническо предложение

6. Ценово предложение

 

С настоящото на основание чл. 9а, ал.6 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет:“Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Социални услуги – домашен социален патронаж“, за 2016г.“ с уникален код 9050270 в Портала на Агенцията по обществени поръчки (АОП) , е оттеглена на 15.02.2016 г.,  поради необходимост от промяна на първоначално обявените условия в резултат на допусната неточност при разработването й.

След датата на оттегляне действията по възлагане на поръчката се преустановяват.

На основание чл. 101б, ал.5 от Закона за обществените поръчки Възложителят  отново ще приложи реда за събиране на оферти по реда на глава осем „а“ от ЗОП.

 

Заповед за оттегляне на публична покана вижте тук.

Протокол от 26.02.2016 г. от работата на комисията вижте тук.

Договор за доставка №112 от 01.03.2016 г. вижте тук.

Договор за доставка №115 от 01.03.2016 г. вижте тук.

Договор за доставка 116 от 01.03.2016 г. вижте тук.

Информация за извършени плащания вижте тук.

Информация за извършени плащания за месец април вижте тук.

Информация за извършени плащания за месец май вижте тук.

Информация за извършени плащания за месец юни вижте тук.