Публична покана с предмет: Доставка на хранителни продукти за 2016г. за нуждите на Детска ясла „Щастливо детство” – Тетевен

Публична покана вижте тук.

 

За изтегляне:

1. Декларация по чл. 47 от ЗОП

2. Договор

3. Представяне на участника

4. Спецификации на хранителните продукти

    Спецификации обособена позиция 7

5. Техническо предложение

6. Ценово предложение

    Ценово предложение обособена позиция 7

 

Информация за извършени плащания за публична покана по реда на чл.14,ал.4,т.2 за доставка на хранителни продукти вижте тук.

Информация за извършени плащания за месец април вижте тук.

 

С настоящото на основание чл. 9а, ал.6 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет:“Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска ясла „Щастливо детство“, за 2016г.“ с уникален код 9050285 в Портала на Агенцията по обществени поръчки (АОП) , е оттеглена на 15.02.2016 г.,  поради необходимост от промяна на първоначално обявените условия в резултат на допусната неточност при разработването й.

 

След датата на оттегляне действията по възлагане на поръчката се преустановяват.

 

На основание чл. 101б, ал.5 от Закона за обществените поръчки Възложителят  отново ще приложи реда за събиране на оферти по реда на глава осем „а“ от ЗОП.

Протокол от 26.02.2016 г. от работата на комисията вижте тук - 1, 2, 3, 4,

 

Договор за доставка №113 от 01.03.2016 г. вижте тук.

Договор за доставка №114 от 01.03.2016 г. вижте тук.

Договор за доставка №117 от 01.03.2016 г. вижте тук.

 

Информация за извършени плащания вижте тук.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню