ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-03-25/1/15.12.2017 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №910/14.12.2017 г. кмета на община Тетевен, е РАЗРЕШЕНО на „ГИВ ГАЗ“ ООД гр. Стара Загора, изработването на План за изменение на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване, в обхват: УПИ I-9001 и ПИ № 009014, м. Боаза, с. Български извор, обл. Ловеч.

Преписката се намира в сградата на общинска администрация, етаж I, стая №103.

Заповедта подлежи на оспорване в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на Община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню