Обява за 1 (една) вакантна длъжност за сержант/старшина в Гвардейския представителен духов оркестър на Националната гвардейска част

Със заповед №ОХ-22/13.01.2021г. на Министъра на отбраната на Република България е обявена   1 / ЕДНА / вакантна длъжност за сержант/старшина в Гвардейския представителен духов оркестър на Националната гвардейска част – военно формирование 54 800 – гр.София, за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина, което следва да се заеме след провеждане на конкурс.

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: Да имат средно или по-високо образование. Да не са по-възрастни от 40 години, лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България – към датата на приемане на военна служба да им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл.160 от ЗОВСРБ за военното звание, изискващо се за заеманата длъжност.Да са годни за военна служба. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Да нямат друго гражданство. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”. Да покриват нормативите за физическа годност. Да са психологично пригодни за приемане на военна служба.

Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч

11.02.2021г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614, в интернет-страниците на

Министерство на отбраната и Централно военно окръжие и мобилното приложение на Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню