Община Тетевен, отдел УТИД, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №767/20.10.2017 г. на Кмета на община Тетевен, е разрешено на Юлия Венелинова Тенева, изработването на КПИИ- ПИПУП – ПРЗ и инвестиционен проект за обект: “Изграждане на три броя едноетажни сгради , два броя сгради на етаж и половина ;басейн и обект за хранене, включително  обслужващи санитарни и помощни помещения„ в обхват:

 УПИ I-5318,5321,съставляващ ПИ с идентификатор 72343.500.5318 и 72343.500.5321, м. Балинци , по КККР на гр. Тетевен , обл. Ловеч

  

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТИД, съобщава на заинтересуваните лица, че е представен за разглеждане от ОЕСУТ при ОА Тетевен, изработеният от Община Тетевен, проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация (ПР) в обхват: УПИ XII-отреден  за „озеленяване“, кв. 14, по ПУП на ЗО „Скрибътна“, гр. Тетевен, обл. Ловеч.

 С Плана за регулация се обособяват два нови УПИ XVI и XVII за „озеленяване“ и нов УПИ XII за „рекреационни дейности, спорт и атракции“, кв. 14.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание  чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да се правят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация Тетевен.

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесулания кодекс (АПК), във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК,  община Тетевен, отдел УТИД уведомява Митко Господинов Димов, с адрес: гр. София, ЖК “Малинова долина“ №8, Вх. В, ет. 8, ап. 24, че със Заповед №472/27.06.2017 г. на кмета на Община Тетевен е разрешено на Цветан Ненков Иванов, изработването на проект за изменение на подробния устройствен план на с. Дивчовото, обл. Ловеч, УПИ III-Многофункционална сграда, кв. 7.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Още само седмица желаещите да се включат в обучения по проект „Ваучери за заети лица” ще имат тази възможност. На 18 август 2017 г. Агенцията по заетостта ще преустанови приема на заявления по проекта поради достигане на определения финансов ресурс.

От 15 юни 2017 г. до днес Агенцията отчете 45 645 подадени заявления за включване в обучения за повишаване на професионална квалификация и за придобиване на ключови компетенции. 25 395 кандидати (близо 56% от общия брой) подадоха своите заявления по електронен път. Повишен е интересът най-вече към курсовете за професионална квалификация и езиково обучение.

Агенцията по заетостта припомня, че 15% от стойността на обучението по проекта се съфинансира от страна на заетите лица, като на доставчиците на обучения се изплащат останалите 85% от номиналната стойност на ваучер. При желание по време на проекта лицата могат да се включат последователно в курс за професионална квалификация и ключова компетентност и обратното. Лицата не могат да се обучават едновременно в курс за професионално обучение и ключова компетентност. Очакванията са, че с планираните средства по проекта, 54 хиляди заети лица ще могат да повишат своята квалификация.

Заетите лица, които все още желаят да получат ваучер, могат да подадат до 18 август 2017 г. своето заявление лично на хартиен носител във всички бюра по труда или по електронен път на страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg

Подкатегории

The latest news from the Joomla! Team

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню