реклама

Списък с допуснати и недопуснати кандидати вижте тук.

Заповед за прекратяване на конкурса вижте тук.

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”-Тетевен

Уведомява работодателите от общините Тетевен и Ябланица, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. април 2017г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат: Средства в лв.
 • безработни младежи до 29 г. възраст   (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)
8135
 • безработни лица до 29-год. на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ)
2500
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ)
4406
 • безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ)
2628
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)
2334
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)
3307
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)
2285
 • безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ)
2407
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от: 15327
 • работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1)
6131
 • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2)
9196

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 19 април 2017г. (в периода от 20 април до 28 април 2017 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Тетевен, както и на тел. 0678/5 24-08

     Агенцията по заетостта, в качеството си на Конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места.

     Заявки могат да подават работодатели от реалния сектор, както и органи на изпълнителната власт съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост, органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, съгласно чл. 38 от Закона за администрацията.

      Работодателите могат да осигуряват заетост за младежи посредством стажуване и обучение по време на работа. Изключение правят органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, които могат да заявят свободни работни места само за стажуване при работодател за младежи със завършено висше образование. В кръга на допустимите работодатели не са включени териториалните органи на изпълнителната власт в лицето на областните управители и съответно областната администрация.

        Работодателите могат да подават заявки за разкриване на свободни работни места за младежи с регистрация в Дирекции „Бюро по труда”, на територията на цялата страна до изчерпване на финансовия ресурс. Постъпилите заявки ще се обработват по реда на тяхното подаване.

    Допълнителна информация, както необходимите документи за кандидатстване, може да изтеглите от официалния сайт на Агенцията по заетостта с адрес www.az.government.bg

За информация и подаване на заявки – стая 102 на Дирекция „Бюро по труда” гр.Тетевен

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”-Тетевен

Уведомява работодателите от общините Тетевен и Ябланица, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. април 2017г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат: Средства в лв.
 • безработни младежи до 29 г. възраст   (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)
8135
 • безработни лица до 29-год. на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ)
2500
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ)
4406
 • безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ)
2628
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)
2334
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)
3307
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)
2285
 • безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ)
2407
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от: 15327
 • работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1)
6131
 • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2)
9196

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 19 април 2017г. (в периода от 20 април до 28 април 2017 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Тетевен, както и на тел. 0678/5 24-08

Подкатегории

The latest news from the Joomla! Team

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню