Стратегии

Стратегия за управление на общинската собственост на Община Тетевен за мандат 2023 г. - 2027 г. приета с Решение №53/25.01.2024 г. на Общински съвет - Тетевен вижте тук.


 
"План за действие на община Тетевен за периода 2021-2023 г. в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2021-2030 г./", приет с Решение № 691/26.05.2022 г., вижте тук
 

 
 
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН 2021 - 2027 Г. вижте тук. 

Годишен отчетен доклад за 2021 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО 2021-2027 вижте тук.

Годишен отчетен доклад за 2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО 2021-2027 вижте тук.
 

 

ОБЩИНСКИ ПЛАН  ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 ГОДИНА

Изтегли целия план - оттук...

АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН 2018 - 2020 г. вижте тук.

 ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН  2014 - 2020 Г. ЗА 2014 Г. ВИЖТЕ ТУК
ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН  2014 - 2020 Г. ЗА 2015 Г. ВИЖТЕ ТУК
ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН  2014 - 2020 Г. ЗА 2016 Г. ВИЖТЕ ТУК
ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН  2014 - 2020 Г. ЗА 2017 Г. ВИЖТЕ ТУК.
Доклад за последваща оценка за изпълнение на Общински план за развитие 2014 -2020 вижте тук.
 
 ДОКЛАД ЗА МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН  2014 - 2020 Г. ВИЖТЕ ТУК
  ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН  2014 - 2020 Г. ЗА 2019 Г. ВИЖТЕ тук
ОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН  2014 - 2020 Г. ЗА 2020 Г. ВИЖТЕ ТУК
 

 
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН 2022 - 2026 вижте тук.
 
 
 

ПЛАН  ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 ГОДИНА



Планът за развитие на община Тетевен, съгласно Закона за регионално развитие, е основният документ, определящ стратегическите цели и приоритети на общинската политика. Планът представлява отправна точка за насочване на усилията на общинското ръководство и всички заинтересовани страни в общината за постигане на целите на това развитие и по този начин да превърне стратегическото планиране в основен действащ инструмент за развитие на общината.

 

Изтегли целия план - оттук...


 

 

ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН  2007 - 2013 Г. ЗА 2011 Г. ВИЖТЕ ТУК.

ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН  2007 - 2013 Г. ЗА 2012 Г. ВИЖТЕ ТУК.
 
ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН  2007 - 2013 Г. ЗА 2013 Г. ВИЖТЕ ТУК.
 
ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН  2007 - 2013 Г. ВИЖТЕ ТУК.
 
АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН 2018 - 2020 г. ВИЖТЕ ТУК.
ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА 2018 Г. НА ОПР НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН ВИЖТЕ ТУК.

 

 


 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Тетевен 2011 г. - 2015г.

Общинската стратегия за СУ е приета и утвърдена с решение на Общинския съвет от 23.11.2010 г. на 49-тото редовно заседание.

Стратегията за развитието на социалните услуги в община Тетевен (2011 - 2015 г.) е   създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в община Тетевен - Общинска администрация, Дирекция „СП", местни структури на НПО. Планирането е осъществено от екип, включващ представители от всички заинтересовани страни. Процесът на планиране се базира на извършения анализ на нуждите на рисковите групи и ресурсите с които разполага общината. Приоритетите на общинската стратегия са приети на координационна среща с всички заинтересовани страни, а компонентите са разработени в работния екип.


Изтегли оттук цялата стратегия

 


 

Стратегия за местно развитие на "Местна инициативна група Тетевен" - виж тук


.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН ЗА 2018 Г. вижте тук

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню