Функции на Общинския съвет

Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, действащото законодателство и Правилника за дейността му.

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се състои от 21 общински съветници, избрани от жителите на общината при условия и ред, определени от закона.

Общинският съвет осъществява единната държавна политика на територията на общината.

Общинският съвет извършва своята дейност, съгласно законите на страната и нормативните актове на Министерския съвет.

В своята дейност Общинският съвет се ръководи от следните общи принципи: законност, колегиалност, самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения, гарантиране и закрила интересите на жителите на общината, публичност при вземането на решения и при тяхното изпълнение.

Общинският съвет определя политиката за изграждането и развитието на общината и във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 17 от ЗМСМА, свързани с:

Икономиката, общинската собственост, образованието, здравеопазването, културата, благоустройството и комуналните дейности, социалното подпомагане, опазване на околната среда, поддържане на културни, исторически и архитектурни паметници, развитие на спорта, безопасността на движението и обществения ред и др. Той решава и проблеми от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи. В случаите, определени със закон, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

Общинският съвет разглежда и решава въпроси, които:

  1. Конституцията и законите на страната изрично му възлагат.
  2. Следват от решенията на гражданите на Община Тетевен.
  3. Следват от свободата за инициатива по всеки въпрос, който не е изключен от неговата компетентност или предоставен на друг орган на държавна власт.

Общинският съвет:

1. Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове.

2. Одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметствата по предложение на кмета на общината.

3. Избира и освобождава председателя на общинския съвет.

4. Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

5. Приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол, приема и изменя отчета за изпълнението му.

6. Определя размера на местните такси и цените на услуги.

7. Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства.

8. Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи.

9. Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или за емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции по ред, определени със закон.

10. Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

11. Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват европейските политики за развитие на местните общности.

12. Определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура.

13. Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество.

14. Приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях.

15. Създава кметства при условия и по ред, определени със закон.

16. Прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината.

17. Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение.

18. Обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност.

19. Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност.

20. Одобрява символ и печат на общината.

21. Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.

22. Упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню