Отдел МДТ

Посещения: 18478
                                      
АДМИНИСТРАТИВНИ  УСЛУГИ

Издаване удостоверение за данъчна оценка

Издаване на удостоверение за наличие или липса на данъчна задължения

Издаване на удостоверение за платен данък на превозните средства

Издаване на удостоверение за данък върху наследствата

Издаване на удостоверение за декларирани данни - Заявление изтеглете от тук.

Заверка на молба-декларация

Издаване копия на подадени декларации и документи към тях

Издаване на дубликат на квитанции

Издаване на справка за данъчни задължения на фирмите

Искане на основание чл. 87, ал. 11 от ДОПК  вижте тук.
Информация за реда за служебно изискване и предоставяне на информация на основание чл. 87, ал. 11 от ДОПК  вижте тук.
"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"

ВАЛЕНТИНА ЦАЧЕВА

Служебен телефон:

0678/522-00, вътр.777


Старши инспектор

ИСКРА ИВАНОВА

Младши счетоводител

ГРЕТА ДИНКОВА

Старши специалист „ Местни данъци и такси"

ГАЛИН ГЕНЧЕВ

Служебен телефон:

0678/522-00, вътр.555