Програмен период 2007-2013

3216 times

Приключили проекти

 
 
„Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейност „Социален асистент” и „Домашен помощник” – Фаза 2  - Стойност 73 386.12 лв.

 
“Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община  Тетевен” - Стойност 195 230.00 лв.
 
“Общинска администрация в услуга на гражданите и бизнеса – професионално, достъпно, удобно” - Стойност 302 048.00 лв.
 
Схема “Обществена трапезария"
„Един топъл обяд – за един нуждаещ се в Община Тетевен”
 
Схема “Обществена трапезария"„Един топъл обяд – за един нуждаещ се в Община Тетевен” - Стойност 15 876.00 лв.
 
„За по-добро бъдеще на децата” - Стойност 187 559.00 лв.
 
„Център от семеен тип за настаняване на младежите от ДДМУИ „Света Петка”, с.Могилино, община Две могили” - Стойност 400 000.00 лв.
 
„Създаване на условия за развитие на социалното предприемачество в община Тетевен – възможност за подобряване качеството на живот на лицата от рискови групи” - Стойност 347 584.74 лв.
 
„Възстановяване на горския потенциал  в общински гори пострадали от природни бедствия” - Стойност 88 096.80 лв.
 
„Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на град Тетевен” - Стойност 3 134 040.00 лв.
 
“Интегриран воден проект за реконструкция на водоснабдителна мрежа, изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води в с. Галата, община Тетевен - Стойност 714 574.40 лв.
 
Ремонт на НЧиталище «Развитие» с.Рибарица - Стойност  57 541.00 лв.
 
Спортно развлекателен център УПИ І, кв.4 по плана на Тетевен - Стойност 744 995 лв.

 
Изграждане на вентилационна система в съществуваща материална база с цел създаване на ефективна и модерна работна среда - Стойност 10 700.00 лв.

„Подай ръка за по-добър живот" - Стойност 7 975 лв.


Изграждане на обществен паркинг, заключен между път ІІІ-ти клас Тетевен-Шипково, р.Бели Вит, мост срещу ПУ на МВР -Тетевен и моста пазара - Стойност 362 281 лв.


Подпорна стена към обект "Спортно-развлекателен център в УПИ, кв.4 по ПУП на гр.Тетевен" - Стойност 358 966 лв.


Корекция и осигуряване проводимост на речното легло р.Бели Вит, гр.Тетевен, ЦГЧ, подпорни стени и почистване - Стойност 353 797 лв.


Пристройка за спортен салон и училищни кабинети на НУ "Хаджи Генчо", гр.Тетевен - Стойност 450 342 лв.


Ремонт и саниране на ОДЗ "Здравец", с.Галата - Стойност 360 000 лв.


Изграждане на вентилационна система в съществуваща материална база с цел създаване на ефективна и модерна работна среда - Стойност 10 700 лв.


"Реконструкция на водопровод -  гр.Тетевен от км 5 + 320 до км 6 + 560" - Стойност 297 381 лв.


"Минимизиране на биоразградимите отпадъци в Община Тетевен,чрез въвеждане на фамилно компостиране" - Стойност 35 809 лв.


Водопроводни отклонения към проект "Изграждане  вътрешна водопроводна мрежа на село Рибарица" - Стойност 1 897 167 лв.

 
"Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен" - Договор BG161PO001/3.1 - 01/2009/013, ОП "Регионално развитие 2007 - 2013". Стойност - 1 760 754.61 лв.

 
"Брегоукрепителни съоръжения за предпазване на населението от наводнения в община Тетевен" - Договор BG161PO001/4.1-04/2010/001, ОП "Регионално развитие 2007 - 2013". Стойност - 841 168.01 лв.
 
"Чрез добри практики към добро управление на човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места", Договор 10-25-17/07.03.2012 г., ОП "Административен капацитет 2007-2013". Стойност - 387 053. 10 лв.
 

BG161PO001/4.1-05/2011/005 - „ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБОРУДВАНЕ НА „МБАЛ – ТЕТЕВЕН – Д-Р АНГЕЛ ПЕШЕВ” ЕООД”

Last modified on Петък, 09 Септември 2016 11:00
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню