ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД-04-10-1/5/02.08.2016 г.

Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №546/02.08.2016 г. на Кмета на Община Тетевен, е одобрено допълване кадастралния план на с. Глогово, обл. Ловеч, с нов поземлен имот с кадастрален №317, в кв. 14, въз основа възстановена с Решение №К1601 от 19.12.2013 г. на ОС “Земеделие“ гр. Тетевен собственост на наследниците на Рамадан Усинов Примков.

Преписката е изработена по искане и за сметка на Момчил Симеонов Радев, от с. Глогово, обл. Ловеч.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на оспорване в 14дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню