ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-8/1/02.08.2016 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №547/02.08.2016 г. на Кмета на Община Тетевен е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация (ПР) в обхват: УПИ І-59;  II-59 и VIII-130, кв. 7 по ПУП на Зона за отдих „Скрибътна“, гр. Тетевен, обл. Ловеч.

ПР е изработен по искане и за сметка на Станко Калинов Станев от гр. Тетевен и Димитър Димитров Стойчев от гр. София, в качеството им на собственици и предвижда промяна вътрешните регулационни линии между УПИ І-59;  II-59 и VIII-130, кв. 7, като същите се поставят в съответствие с границата по кадастралната карта, съгласно предварителния договор по  чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, от 13.06.2016 г.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню