Обява за публичен търг с явно наддаване с удължени срокове за продажба на 100 % от капитала на “Дърворезба” ЕООД гр. Тетевен

О Б Я В А

за провеждане на публичен търг с явно наддаване с удължени срокове, съгласно т. 11 от Решение №918/26.10.2018 г. на ОбС Тетевен, публикувано в ДВ бр. 100 от 04.12.2018 г.
за продажба на 74 100 (седемдесет и четири хиляди и сто) дяла, представляващи 100 % от капитала на “Дърворезба” ЕООД гр. Тетевен, регистрирано по ф. д № 2667/1990 год. на Ловешки окръжен съд, пререгистрирано по ЗТР с ЕИК 820165420
съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол


I. Условия за участие в публичен търг с явно наддаване и изисквания към кандидатите, съгласно Наредбата за търговете и конкурсите.

1. Начална тръжна цена в размер на 10 000 лв.
Достигнатата цена на търга се заплаща в деня на сключване на договора. Собствеността върху дяловете се прехвърля с подписването на договора, след заплащане на цената. Купувачът приема активите и пасивите на търговското дружество, и е длъжен да изплати задълженията ведно със законната лихва към датата на плащането и.
2. Стъпка на наддаване 10 % от началната тръжна цена.
3. Депозитът за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена, или сума в размер на 1000 лв., която се внася по банкова сметка на Община Тетевен с IBAN BG88IORT80463310010000, BIC кода на банката е: IORTBGSF – ТБ „Инвестбанк” АД – клон Ловеч, офис Тетевен, до изтичане на срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация – стая 106 на Община Тетевен, срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер 600 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в “Центъра за услуги и информация на граждани” при Община Тетевен или по банков път, преведена по банкова сметка на Община Тетевен с IBAN BG83IORT80468410011100, Код за вид плащане е 447000, BIC кода на банката: IORTBGSF – ТБ „Инвестбанк” АД – клон Ловеч, офис Тетевен, до 17 ч. на 62-тия ден от датата на обнародване на решението в ДВ - (удължен срок с 22 дни 05.02.2019 г. – вторник), срещу цена в размер на 600 (шестстотин) лева без ДДС. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:
а) извлечение от Търговския регистър на Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието за актуално състояние на търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани по ТЗ – заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено до 6 месеца преди датата на търга (не се прилага за кандидати – физически лица, които нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в Търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация - за сверка при удостоверяване на представителната власт.
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до 12:00 ч. на 63-я ден от датата на, обнародване на решението в „Държавен вестник“, в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Тетевен. (06.02.2019 г. – сряда)
8. Оглед на обекта – от 10:00 ч. до 16:00 ч. през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.
9. Търгът да се проведе на 64¬ ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 14:00 ч. в стая 217 на Община Тетевен. (07.02.2019 г. - четвъртък).
10. В приватизацията могат да участват при равни условия всички физически и юридически лица.
Физическите и юридическите лица, членовете на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, не се допускат до участие в приватизацията, освен ако са погасили задълженията си. Това обстоятелство се удостоверява с декларация по образец подадена от съответното лице.
11. Не се допуска до участие в публичния търг с явно наддаване кандидат който е:
1. обявен в несъстоятелност;
2. в производство по ликвидация;
3. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон
4. има парични задължения към държавата или към общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню