Съобщения и обяви

4901 times

Заповед №504/11.09.2023 год. на Кмета на Община Тетевен за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2023/2024 год. вижте тук.

Тетевен.приложение №1

Васильово.приложение №2

Рибарица.приложение №3

Градежница.приложение №4

Бабинци.приложение №5

Черни Вит.приложение №6

Дивчовото.приложение №7

Гложене.приложение №8

Глогово.приложение №9

Галата.приложение №10

Голям извор.приложение №11

Български извор.приложение №12

Малка Желязна.приложение №13

 


Създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2023/2024 г.

Обява - предварителни регистри на имотите по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ

График за сключване на споразумения по чл. 37в от ЗСПЗЗ за Община Тетевен

Заповед №РД-04-128 от 04.08.2023 г


 

Заповед №400/24.07.2023 год. на кмета на Община Тетевен за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2023/2024 г. вижте тук.

Тетевен.приложение №1

Васильово.приложение №2

Рибарица.приложение №3

Градежница.приложение №4

Бабинци.приложение №5

Черни Вит.приложение №6

Дивчовото.приложение №7

Гложене.приложение №8

Глогово.приложение №9

Галата.приложение №10

Голям извор.приложение №11

Български извор.приложение №12

Малка Желязна.приложение №13

 

 

 

 

Заповед №306/12.06.2023г. относно настъпването на восъчна зрялост на посевите от житни култури в община Тетевен вижте тук.


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади, съставен на основание чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ - вижте тук.


Годишен списък на картотекираните граждани, настанени в общински жилища през 2023 г. вижте тук.


Заповед №107/10.03.2023 год. относно забрана за навлизане и паша на селскостопански животни в ниви, трайни насаждения и ливади, собственост на физически и юридически лица, както и свободно преминаване през тях вижте тук.

Съобщение ПМЛ 23г. вижте тук.

Заповеди на Директора на ОД Земеделие - Ловеч

Заповед №РД-04-222-1 от 13.12.2022 г. на Директора на ОД Земеделие - гр. Ловеч

Заповед №РД-04-222-2 от 13.12.2022 г. на Директора на ОД Земеделие - гр. Ловеч

Заповед №РД-04-222-3 от 13.12.2022 г. на Директора на ОД Земеделие - гр. Ловеч

Заповед №РД-04-222-4 от 13.12.2022 г. на Директора на ОД Земеделие - гр. Ловеч

Заповед №РД-04-222-5 от 13.12.2022 г. на Директора на ОД Земеделие - гр. Ловеч


 Заповеди, издадени на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ

Заповед №752 от 15.12.2022 г.

Заповед №753 от 15.12.2022 г.

Заповед №754 от 15.12.2022 г.

Заповед №755 от 15.12.2022 г.

Заповед №756 от 15.12.2022 г.

Заповед №757 от 15.12.2022 г.

Заповед №758 от 15.12.2022 г.

Заповед №759 от 15.12.2022 г.

Заповед №760 от 15.12.2022 г.

Заповед №761 от 15.12.2022 г.

Заповед №762 от 15.12.2022 г.


Община Тетевен по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 5 от Закона за водите, уведомява собствениците на поземлени имоти в землището на гр. Тетевен, обл. Ловеч, че ще започне процедура по  отчуждаване на техните имоти, попадащи в границите на пояс I на санитарно – охранителна зона (СОЗ), около каптиран извор “КИ - Сливака - ВиК Ловеч - Полатен, Тетевен“, съгласно изготвен проект по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за изграждане и експлоатация на СОЗ, около каптиран извор “КИ - Сливака - ВиК Ловеч - Полатен, Тетевен“, съгласуван от РЗИ-Ловеч, РДГ-Ловеч и ОД “Земеделие“ гр. Ловеч, във връзка с Решение №1111/22.05.2019 г. на Общински съвет Тетевен и с оглед реализиране на обект, публична общинска собственост, както следва: вижте тук.


Във връзка с инвестиционно намерение на Община Тетевен за изработване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии – изграждане на трасе на обслужващ път, в обхват: поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 14386.30.35, м. Говнуша, вид територия: Земеделска, категория 5, НТП: Нива, площ 550 кв. м, стар номер 030035 и 14386.30.36, м. Говнуша, вид територия: Земеделска, категория 5, НТП: Нива, площ 2408 кв. м, стар номер 030036 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Галата, моля в 14-дневен срок от датата на настоящето обявление, всички заинтересовани лица притежаващи документи, свързани с доказване собствеността на посочените имоти да предоставят същите в сграда на Кметство с. Галата или Общинска администрация – Тетевен (етаж I, стая 106).

Oбявление вижте тук.


Заповед №318/24.06.2022 год. относно настъпването на "восъчна зрялост" на посевите вижте тук.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади, съставен на основание чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ


Годишен проекто – списък на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища през 2022 г.


Във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с жилища – общинска собственост се публикува утвърден Годишен списък на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища през 2022 г. - вижте тук.


Заповед №579/04.10.2021 год. на кмета на Община Тетевен за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2021/2022 год. , както и списъци по землища  вижте тук.

Тетевен.приложение 1
Васильово.приложение 2
Рибарица.приложение 3
Градежница.приложение 4
Бабинци.приложение 5
Черни Вит.приложение 6
Гложене.приложение 7
Глогово.приложение 8
Галата.приложение 9
Голям извор.приложение 10
Малка Желязна.приложение 11
Протокол по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ вижте тук.


 

 

 

 

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади, съставен на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ

 

 

Съобщение относно Предоставяне на пасища, мери и ливади - общинска собственост за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2020/2021 год.

 

 

 

Наредба №13.26.08.2016 год. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни дейности - в помощ на земеделските стопани на територията на гр. Тетевен вижте тук.

Протокол по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ вижте тук.

 

 

Last modified on Понеделник, 11 Септември 2023 10:40
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню