СЪОБЩЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023 Г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци вижте тук


Информация за избирателите с увредено зрение и затруднения в придвижването вижте тук.


Списък на заличените лица от избирателните списъци вижте тук.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА АДРЕСИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ № 034 и № 035 - вижте тук.


Избирателен списък - част II вижте тук.


Списък на кметствата на територията на община Тетевен, в които ще се провеждат избори за кметове на кметства на 29 октомври 2023 г. вижте тук.


Покана до парламентарно представените партии и коалиции за провеждане на публични консултации за сформиране  съставите на секционните избирателни комисии вижте тук.


 

Избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. вижте тук


 

 

Покана до парламентарно представените партии и коалиции за провеждане на публични консултации за сформиране състав на Общинска избирателна комисия за община Тетевен вижте тук.


Заявления за гласуване в избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година

Във връзка с насрочените на 29 октомври 2023 г. избори за общински съветници и кметове, по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Тетевен, както и в кметствата и кметските наместничества, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва:

 1. В периода от 18.09.2023 г. до 14.10.2023 г., избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящия адрес на заявителя и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа за самоличност и подпис.  Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим електронен подпис.

Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите – 28 април 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13-МИ (чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ИК)

2. В периода от 18.09.2023 г., избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборното помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия заявява желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец в срок до 14.10.2023 г., или в срок до 23.10.2023 г. при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква електронен подпис.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17-МИ (чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ИК)

 3. В периода от 18.09.2023 г. до 21.10.2023 г., избирател, спрямо който са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава писмено заявление за отстраняването им което заявление се подписва собственоръчно и се адресира до кмета на общината/ кмета на кметството/ кметския наместник.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7-МИ (чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от ИК)

4. До 18.09.2023 г. гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс и желае да бъде вписан в избирателния списък-част II, представя заявление-декларацияпо образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на Община Тетевен.

Вписаните граждани в избирателните списъци-част II, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8-МИ (чл. 408, ал. 1 от ИК)

5. В периода от 18.09.2023 г. до 21.10.2023 г.,избирател, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който иска името му да бъде заличено от избирателния списък за гласуване,  подава писмено заявление до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник, подписано саморъчно.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9-МИ (чл. 43, ал. 1, изр. 2 о ал 2-4 от ИК)

6. В периода от 18.09.2019 г. до 28.10.2023 г., до предаването на списъците на секционните избирателни комисии избирател, който е вписан в списъка на заличените лица, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване и да поиска да бъде изключен от списъка. Заявлението  се подава до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник, подписано саморъчно. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи, че лицето има право да гласува.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11-МИ (чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ИК)

7. В изборния ден 29.10.2023 г., избирател който установи, че е вписан в списъка на заличените лица, има право да гласува, ако представи удостоверение, че е отпаднало основанието или е налице основание за вписването му в избирателния списък.

След подаване на заявление се издава удостоверение от кмета на общината, кмета на кметството или от кметския наместник в изборния ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, въз основа на доказателства и документи или при служебна проверка, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.

След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс избирателят се изключва от списъка на заличените лица,.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12-МИ (чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3, 8 и чл. 396 от ИК)Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню