Д-р Мадлена Бояджиева публично представи своя Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Тетевен за 2016 Featured

21 Мар 2017
2585 times

На 20 март в салона на община Тетевен се проведе публично представяне на Годишния отчет за изпълнението на Програма за управление на Община Тетевен за 2016 г. Водена от убеждението за публичност и прозрачност, д-р Мадлена Бояджиева – кмет на община Тетевен представи на всички присъстващи какво е изградено и извършено до този момент, както и това какво предстои да се осъществи.

 На представянето присъстваха още зам.-кметовете Борис Врабевски и Тони Стоев, председателят на Общинския съвет Мария Стойчева, секретарят на общината Цветелина Стоянова, кметове на кметства, общински съветници и множество жители от цялата община.

„В подготвената от мен Програма за управление 2015 – 2019 г. се ангажирах с провеждане на активни политики за превръщане на Тетевен в модерна европейска община, отличаваща се с целенасочени усилия за инвестиране в интелигентен, устойчив и териториално балансиран икономически растеж“, каза д-р Бояджиева. Тя допълни още, че: „След края на първата година от управленския мандат, отговорно мога да кажа, че Община Тетевен прави малки, но сигурни крачки към социално - икономическо развитие, ръководейки се от принципите на открито управление и прозрачност на процесите, законосъобразност и целесъобразност, диалогичност и партньорство, както и от финансова стабилност и дисциплина“.

По отношение на инфраструктурата, през 2016 г. на територията на Община Тетевен е  изпълнен основен и текущ ремонт на общинска пътна  и улична мрежа върху площ от 13 590 кв. м. на стойност 335 950 лева. Изградени са нови и реконструирани съществуващи  5 подпорни стени с обща дължина от 150 линейни метра, на стойност 237 582 лева. Извършени са дейности по проектиране на девет броя обекти от техническата инфраструктура, които Община Тетевен е изпълнила или е кандидатствала и ще кандидатства за финансиране по оперативни програми.

През годината бяха направени редица основни и текущи ремонти, свързани с подобряване благоустрояването на територията на общината, като някои от тях са: Изграждане на подпорна стена на НУ „Хаджи Генчо“, гр. Тетевен; Основен ремонт на уличната мрежа в гр. Тетевен и другите населени места; Възстановяване и обновяване на детска площадка в ж.к. „Пеновото“, гр. Тетевен; текущ ремонт на детските площадки в Тетевен; Възстановяване на пет моста в с. Г.извор и др. Извършен е ремонт на училището в с. Ч.Вит на обща стойност 134 хил. лв., финансиран от МОН по програма за оптимизация на училищната мрежа.

Общината работи успешно по Програмата за енергийна ефективност на жилищни сгради, като блок „Строител“ е първата сграда, която е обновена по програмата. Приключи санирането на още четири блока (Синчец, Еделвайс, Иглика и Иван Туйков, кв. Пеновото), а за други четири се очаква всеки момент да започнат строително-монтажни дейности.

Община Тетевен сключи договор за финансиране на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“, гр. Тетевен” за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“. Проектът е на стойност 1 300 хил. лв. Строителните дейности ще стартират в близките месеци.

 През 2016 година успешно бяха предприети и следните дейности за използване на възможностите на Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.: Подадено във ДФЗ е проектно предложение: „Рехабилитация на участък от общински път Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям Извор до кръстовището с път - „Ябланица – Джурово”, което е в етап на оценка; Подадено проектно предложение по ПРСР: „Рехабилитация на общинска улична мрежа - ул. „Иван Вазов”, гр. Тетевен, ул. „Вит” – кв. Полатен, ул. „Здравец” – гр. Тетевен, ул. „Даковото” – с. Рибарица, и ул. „Васил Левски” – с. Галата,“, което е в етап на оценка. Предстои подаване на проектно предложение по ПРСР на обект: „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Централен градски площад“ и изграждане на фонтан с водни ефекти и художествено осветление, гр. Тетевен. Читалище „Съгласие“, гр. Тетевен очаква одобрение на внесеното проектно предложение по Програма за развитие на селските райони“. Проектът е свързан с реновиране на сградата и изпълнение на мерки по енергийна ефективност, включително и отоплителна система на театралния салон. През 2016г. бяха приключени дейностите и бе въведена в експлоатация Претоварна станция за твърди битови отпадъци – Гложене, която е изградена, като част от инвестиционен проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците за Регион Луковит” и др.

От отчета става ясно, че Община Тетевен продължава да бъде в тежко финансово състояние. През изминалата година бе разработен план за финансово оздравяване на общината, който се изготви на основание чл. 130д, ал. 3 от  Закона за публичните финанси и Решение на Общинския съвет. Общата стойност на просрочените задължения към 31.01.2016 г. възлиза на 4 700 хил. лв., а към 31.12.2016 г. те бяха намалени на 2 387 хил.  лв.  Видно е, че целият мандат 2015 – 2019 ще бъде белязан от финансови проблеми и ще премине под знака на строга финансова дисциплина и прилагане на оздравителни мерки.

През 2016г. в с. Галата бяха открити 30 нови работни места от фирма, която развива дейността си в сферата на шивачеството, а други 55 позиции откри предприятие занимаващо се с производство и преработка на растителни продукти и търговия с тях. Осигурена е заетост на 98 безработни лица в Общинска администрация по различни програми и проекти. По данни на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Тетевен, за периода януари – декември 2016 г. на работа са устроени 369 продължително безработни лица.

Изминалата година бе белязана с много културни събития и смело може да се нарече успешна в областта на културата. Бяха реализирани 45 събития, а сред тях могат да се откроят: Празникът на Тетевенската саламура; Празник на народния обичай и автентичната носия в Рибарица; Традиционният есенен панаир в Тетевен; Фолклорен събор в Черни Вит и др.

Общината отдели значителна сума за развитието на спорта през 2016 г. Определените  финанси за спортните клубове бяха в размер на 100 хил. лв., което  е над три пъти повече в сравнение с предишни години. Отделно се финансираха и мероприятията от Спортния календар.

Обсъдени бяха и темите: образование, социални услуги, здравеопазване, туризъм, ред и сигурност, както и въпросите около приватизацията на “Четпром” ЕООД.

В края на срещата кметът на Тетевен изрази своето задоволство от работата на Общинската администрация и от взаимодействие с Общински съвет. „През изминалата година ръководството на общината и общинската администрация работиха здраво и свършиха много работа. Бяхме принудени да се справим със сериозни предизвикателства, завещани ни от предходния мандат. Бяха изпълнени почти всички ангажименти, заложени в Програмата за управление, касаещи работата през 2016г. Разбира се, има още много проблеми, които трябва да решим и много работа, която трябва да свършим.“ – заключи Д-р Бояджиева.

 

Годишен отчет за изпълнението на програмата за управление на Община Тетевен за 2016год. - вижте тук.

Видео от представянето на отчета вижте тук.

Last modified on Сряда, 22 Март 2017 12:28
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню