В община Тетевен бе учреден - Фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания Featured

24 Мар 2017
3684 times

На последното заседание на Общински съвет - Тетевен, проведено на 23.03.2017 година, по инициатива на Председателя на ОбС - Мария Стойчева, се учреди Фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания. Предложението се гласува от всички присъстващи съветници с пълно мнозинство, като беше приет и Правилник за работа на Фонда, с който се регламентира реда и условията по финансово подпомагане за изследвания и дейности, свързани с безплодието на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на община Тетевен.

Демографската ситуация в Република България днес, може да се определи като изключително тежка, защото повече от 20 години населението на страната намалява. В периода от 2001 до 2011 година по данни на Националния статистически институт населението на страната ни е намаляло с повече от 600 хиляди души, като за община Тетевен тази цифра е 3655 души, а през последните години нараства и броя на двойките с репродуктивни проблеми.

„Тази година, ОбС-Тетевен с приемането на бюджета на Община Тетевен за 2017г., за първи път определи размер на средствата, които ще се отпускат за подпомагане на граждани за лечение на репродуктивни заболявания. Като община, загрижена за своите граждани, ние сме длъжни да обърнем внимание на образованите, работещи и мотивирани млади хора, установили се да живеят и да отглеждат децата си в общината и да им подадем ръка“, каза г-жа Стойчева.

Тя допълни още: „Отчитам факта, че това е първата подобна уредба в местното законодателство на община Тетевен и предвид сложността и спецификата на материята, си давам ясна сметка, че подобен по рода си нормативен акт не би могъл да бъде съвършен. Средствата, които са предвидени за тази година в бюджета на общината, макар и крайно ограничени – съобразно размера на разходите по лечение на стерилитет, считам че са достатъчна основа за начало на ефективна местна политика в областта на подпомагането на асистирана репродукция и лечението на репродуктивни заболявания“.

Дейността на Фонда ще се извършва от 5 членна комисия, в състав: двама общински съветници, акушер-гинеколог и двама представители на общинската администрация. Средствата, отпуснати за финансово подпомагане, ще бъдат до 1500 лева на двойка, предназначени за изследвания и лечение и се отпускат един път годишно. Всяка двойка се предвижда да кандидатства за финансово подпомагане три последователни години, ако не е настъпила бременност.

Условията, на които следва да отговарят кандидатите, са:

1. Да са пълнолетни лица, с постоянен и настоящ адрес на територията на община Тетевен през последните 3 години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата, на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите; 2. Да нямат задължения към общината и държавата; 3. Да са здравноосигурени с непрекъснати здравноосигурителни права към датата на подаване на заявлението; 4. Да не са поставени под запрещение или осъждани за престъпление от общ характер; 5. Всеки един от кандидатите да е завършил минимум средно образование; 6. Да е налице стерилитет, независимо с женски и/или мъжки фактор, лечим единствено с методите на асистирана репродуктивна терапия.

Тази година, ОбС-Тетевен за първи път определи и размер на средствата, които ще се отпускат за финансово подпомагане на граждани за новородено или осиновено дете на територията на общината. Бе приет и Правилник за реда и условията за финансова помощ за новородено дете, като с това се очаква повишаване на раждаемостта сред семействата със средно и по-високо образование, стимулиране на младите хора да създават семейства и да отглеждат децата си в общината.

Право да получи еднократна финансова помощ ще има един от родителите на детето, вписани в удостоверението за раждане, независимо от доходите в семейството. Условията, на които следва да отговарят лицата, са:

1. Родителите да нямат оставени деца за отглеждане в специализирана институция, да нямат деца, дадени в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от ЗЗД и да не са им отнети или ограничени родителските права;

2. Родителите да са навършили 18 годишна възраст към датата на раждане или осиновяване на детето;

3. Родителите да имат непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на заявлението за финансова помощ;

4. Родителите трябва да имат завършено не по-ниско от средно образование към датата на подаване на заявлението;

5. Родителите да нямат просрочени задължения към община Тетевен към момента на подаване на заявлението;

6. Новороденото дете трябва да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Тетевен и към момента на подаване на заявлението поне единият родител да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Тетевен, не по-малко от 1 година от датата на подаване на заявлението.

Размера на помощта за 2017 година ще бъде 200 лева за всяко новородено дете, чиито родители отговарят на посочените условия.

Last modified on Петък, 24 Март 2017 16:33
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню