ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

15 Юни 2016
711 times

Във връзка със сключен Договор BG05M9OP001-2.002-0208-C001 от 09.12.2015г. за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда между Община Тетевен и Министерство на труда и социалната политика, чрез главна дирекция ”Европейски фондове, международни програми и проекти” по процедура на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

 

Община Тетевен,

кани потенциални кандидати за провеждане на Надграждащо и Въвеждащо обучение на лицата, наети за предоставяне на услугата „Личен асистент“ и Въвеждащо обучение на лицата, наети за предоставяне на услугата „Домашен помощник“ по Проект „Независим живот”. Целта на обученията е формиране и развитие на професионални компетентности и умения за предоставяне на услугите за социално включване в общността и в домашна среда.

1.      Изисквания към кандидатите:

 

За позицията Експерт Социални дейности:

 

1.1.  Основни изисквания 

·         да са физически лица;

·         да имат висше образование – завършена образователна степен  бакалавър;                    

·         да имат професионален опит не по-малък от 5 година в областта на социалните дейности;

·         да познават нормативната уредба в областта на социално подпомагане и социални услуги;

·         да притежават компютърна грамотност;

·         да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

1.2. Специфични изисквания

·         да имат практически опит в работа с деца, лица с увреждания, самотно живеещи, възрастни хора в невъзможност за самообслужване

·         да познават спецификата на социалната работа и здравна дейност с различни уязвими групи

1.3. Необходими документи

·         Молба

·         Автобиография

·         Копие от диплома за завършено образование

·         Свидетелство за съдимост

·         Препоръки

·         Обучителна програма, съответстваща на Техническо задание за изпълнение на обучението.

2. Процедура за избор:

Подборът на кандидатите за посочената позиция ще бъде извършен от комисия, сформирана със Заповед на Кмета на Община Тетевен, в два етапа:

  1. Разглеждане на всяко постъпило заявление, съгласно представени всички необходими документи.
  2. Провеждане на интервю с кандидатите, за установяване наличието на професионални и делови качества, необходими за изпълнение на дейностите, по проекта.
  3. Одобряване на предложената програма за обучение в съответствие с изискванията в Техническото задание за изпълнение на поръчката.

Комисията провежда интервю с кандидатите, представили коректни документи, в тридневен срок след приключване на процедурата по прием на документи.

В хода на интервюто кандидатите  ще бъдат информирани за ангажиментите и основните им задължения, които са съобразени със заложените по проекта дейности за подкрепа, свързани с осигуряване на посочените в техническите задания, експертни услуги. Преценяват се възможностите за ангажиране по проекта, съобразно основната трудова заетост на кандидатите и личните им качества чрез стандартизирано интервю с отворени въпроси.

                       3. Условия на поканата

Заинтересованите кандидати следва да представят изискваните за съответната позиция документи не по-късно от 17.00 ч. на 24.06.2016 г.

Документите се приемат както следва:

-          Общинска администрация Тетевен, стая № 209, Валентина Иванова Василева, старши експерт "Човешки ресурси".

-          всеки работен ден от 15.06.2016 г. – 24.06.2016 г. включително, от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

...........

 

Last modified on Сряда, 15 Юни 2016 05:52
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню