Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот

26 Сеп 2016
2190 times

Община Тетевен на основание Решение №264/29.08.2016 г. на Общински съвет - Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещения с обща площ 69,44 кв. м, находящи се на партера на сграда “Здравен пункт” с идентификатор 72343.500.1959.1 по кадастралната карта на гр. Тетевен, попадаща в УПИ ІІ, кв. 108 по ПУП на гр. Тетевен, актувана с АОС №24/1997 г., при следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена – 257,65 лв. (двеста петдесет и седем лв. и 65 ст.), без ДДС.

2. Срок на отдаване – 3 (три) г.

3. Търгът ще се проведе на 11.10.2016 г. от 14.00 ч.  в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 ч. на 10.10.2016 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен,  срещу 50 лв., без ДДС .

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик  до 12.00 ч. на 11.10.2016 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен.

7. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна месечна наемна цена, внесена в Информационния център на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 12.00 ч. на 11.10.2016 г.

8. Оглед на имота всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Допълнителна информация на тел.: 0678/52200; вътр.: 115 и 117.

Last modified on Понеделник, 26 Септември 2016 13:11
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню