Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен

21 Дек 2012
2565 times

imgres

clip_image002gerb

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

 


ОБЩИНА ТЕТЕВЕН изпълнява проект „Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен ” съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-02/2009/013 от 27.12.2010 г.

 

 

 

Бюджетът на проекта е в размер на 1 760 754.61 лева.

 

 

Целта е да се подкрепи развитието на интегрирани, взаимосвързани и конкурентоспосони туристически атракции на територията на Община Тетевен, които допринасят за диверсификацията на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма към вътрешността на страната. Дейности по проекта са: 1.Сформиране на екип по проекта; 2.Управление, наблюдение, финансов контрол и отчетност; 3.Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка; 4.Подготовка и изпълнение на авторски надзор и строителен надзор; 4.1. Възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнители; 4.2. Изпълнение на авторски и строителен надзор; 5. Подготовка и дейности по провеждане на СМР; 5.1.Провеждане на открита процедура за изпълнител на СМР; 5.2. Изпълнение СМР; 6.Обособяване на посетителски информационни центрове и обучение на екскурзоводи; 6.1.Избор на изпълнители; 6.2.Обособяване на посетителски информационни центрове и обучение на екскурзоводи; 7. Маркетинг и реклама; 8.Информация и публичност; 9. Одит на проекта;

На 21.12.2012 г. в Конферентната зала на Община Тетевен от 09.00 часа беше проведена Заключителна пресконференция, съгласно дейностите по информация и публичност на изпълнявания от Община Тетевен проект: „Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен”, финансиран по ДБФП № BG161PO001/3.1-02/2009/013 по ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г., приоритетна ос 4: «Местно развитие и сътрудничество», операция 3.1: «Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура». Целта на тази пресконференция беше да се запознаят хората с постигнатите резултати при реализирането целите на проект: „Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен ”и да им се даде възможност да споделят мнение и  да зададат своите въпроси.

Пресконференцията бе открита и проведена от инж. Мариян Млексиев – ръководител проект. В нея взеха участие и инж. Дочка Дачева – експерт СМР, г-жа Соня Нанева – счетоводител проект, Деница Данаилова – Технически сътрудник и г-н Десислав Цветанов – зам. кмет на Община Тетевен/ Експерт „Връзки с обществеността”.

На събитието бяха поканени всички заинтересовани страни. Присъстваха граждани, представители на бизнеса и служители на Общинска администрация. На присъстващите бяха представени източниците на финансиране и  дейностите по изпълнявания проект.

Крайният срок за приключване на проекта е 27.12.2012 г.

 


 

Тази публикация е създадена в рамките на проект

„Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен”

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009/013,

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейския фонд за регионално развитие.“

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Тетевен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Last modified on Петък, 21 Декември 2012 12:23
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню