ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на: поземлен имот с идентификатор 72343.501.440

Община Тетевен на основание Заповед №387/17.06.2020 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №166/28.05.2020 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на: поземлен имот с идентификатор 72343.501.440 (седемдесет и две хиляди триста четиридесет и три, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин и четиридесет), област Ловеч, община Тетевен, гр. Тетевен, кв. Полатен, ул. “Вит” № 13, вид собственост - общинска частна, вид територия - урбанизирана, НТП - Ниско свързано застрояване (до 10 m), площ 325 (триста двадесет и пет) кв. м., стар номер 4, квартал 186, парцел 1, при граници: поземлени имоти с идентификатори: 72343.501.656; 72343.501.441; 72343.501.4 и 72343.501.439 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Тетевен със Заповед № РД-18-16/06.03.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, актуван с АОС №7633, вписан с вх. рег. №499/06.03.2020 г., акт №14 том 2, дело 217/2020 г., имотна партида 48242 на Служба по вписванията гр. Тетевен при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 4500,00 (четири хиляди и петстотин) лв., без ДДС;

2. Депозитна вноска за участие –10% от началната тръжна цена или сума в размер на 450.00 (четиристотин и петдесет) лв. и се внася в касата на Общинския център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG88IORT80463310010000, BIC кода на банката е: IORTBGSF – ТБ “Инвестбанк” АД – клон Ловеч в срок до 12:00 часа на 15.07.05.2020 г.;

3. Търгът ще се проведе на 15.07.2020 г. от 14:00 часа  в заседателна зала №217 в сградата на община Тетевен;

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”;

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16:00 часа на 14.07.2020 г. в сградата на община Тетевен в Общински център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС;

6. Заявлението и документите за участие в търга се подават в запечатан плик №1 до 12:00 часа на 15.07.2020 г. в сградата на община Тетевен в Общинския център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен, върху който се отбелязва адреса и наименованието на участника, и цялостното описание на обекта на търга.

7. Оглед на имота всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа на 14.07.2020 г.;

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 22.07.2020 г. от 14:00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16:00 часа на 21.07.2019 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12:00 часа на 22.07.2020 г. в информационния център.

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню