Съобщения и обяви

5125 times

Заповед №352/03.06.2024г. относно настъпването на восъчна зрялост на посевите от житни култури в община Тетевен вижте тук.


 

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади, съставен на основание чл. 100, ал. 3 от ППЗСПЗЗ вижте тук


 

Създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2023/2024 г.

Обява - предварителни регистри на имотите по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ

График за сключване на споразумения по чл. 37в от ЗСПЗЗ за Община Тетевен

Заповед №РД-04-128 от 04.08.2023 г


 Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади, съставен на основание чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ - вижте тук.


Годишен списък на картотекираните граждани, настанени в общински жилища през 2023 г. вижте тук.


 Заповеди, издадени на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ

Заповед №752 от 15.12.2022 г.

Заповед №753 от 15.12.2022 г.

Заповед №754 от 15.12.2022 г.

Заповед №755 от 15.12.2022 г.

Заповед №756 от 15.12.2022 г.

Заповед №757 от 15.12.2022 г.

Заповед №758 от 15.12.2022 г.

Заповед №759 от 15.12.2022 г.

Заповед №760 от 15.12.2022 г.

Заповед №761 от 15.12.2022 г.

Заповед №762 от 15.12.2022 г.


Община Тетевен по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 5 от Закона за водите, уведомява собствениците на поземлени имоти в землището на гр. Тетевен, обл. Ловеч, че ще започне процедура по  отчуждаване на техните имоти, попадащи в границите на пояс I на санитарно – охранителна зона (СОЗ), около каптиран извор “КИ - Сливака - ВиК Ловеч - Полатен, Тетевен“, съгласно изготвен проект по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за изграждане и експлоатация на СОЗ, около каптиран извор “КИ - Сливака - ВиК Ловеч - Полатен, Тетевен“, съгласуван от РЗИ-Ловеч, РДГ-Ловеч и ОД “Земеделие“ гр. Ловеч, във връзка с Решение №1111/22.05.2019 г. на Общински съвет Тетевен и с оглед реализиране на обект, публична общинска собственост, както следва: вижте тук.


Във връзка с инвестиционно намерение на Община Тетевен за изработване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии – изграждане на трасе на обслужващ път, в обхват: поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 14386.30.35, м. Говнуша, вид територия: Земеделска, категория 5, НТП: Нива, площ 550 кв. м, стар номер 030035 и 14386.30.36, м. Говнуша, вид територия: Земеделска, категория 5, НТП: Нива, площ 2408 кв. м, стар номер 030036 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Галата, моля в 14-дневен срок от датата на настоящето обявление, всички заинтересовани лица притежаващи документи, свързани с доказване собствеността на посочените имоти да предоставят същите в сграда на Кметство с. Галата или Общинска администрация – Тетевен (етаж I, стая 106).

Oбявление вижте тук.


 

Годишен проекто – списък на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища през 2022 г.


Във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с жилища – общинска собственост се публикува утвърден Годишен списък на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища през 2022 г. - вижте тук.


 

Наредба №13.26.08.2016 год. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни дейности - в помощ на земеделските стопани на територията на гр. Тетевен вижте тук.

 

 

 

Last modified on Понеделник, 10 Юни 2024 07:36
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню