Заповед № 348/05.06.2018 г. относно забрана за бране на липов цвятизсичане, чупене и кастрене клоните на липовите дървета, намиращи се по поречието на р. Бели Вит, зелените площи, кварталните градинки и междублоковите пространства на територията на гр.Тет

 

З А П О В Е Д

№ 348/05.06.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 62 от Закона за лечебните растения и чл. 17, ал.1, т. 1 и 7 от Наредбата за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Тетевен

З А Б Р А Н Я В А М:

   Брането на липов цвят, изсичане, чупене и кастрене клоните на липовите дървета, намиращи се по поречието на р. Бели Вит, зелените площи, кварталните градинки и междублоковите пространства на територията на гр.Тетевен.

     На нарушителите да се съставят актове за установяване на административно нарушение по чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Наредбата за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Тетевен и се налагат глоби от 50 до 500 лв.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Началника на РУ на МВР – Тетевен, съвместно със служителите на Общинска администрация – Тетевен.

                 Заповедта да се сведе до знанието на Началника на РУ на МВР – Тетевен, служителите от отдел “Европейски програми и проекти и околна среда” на Община Тетевен и населението за сведение и изпълнение.

Д-р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА

Кмет на Община Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню