Съобщение за разрешаване изработване ПИ ПУП - ПРЗ за кв.11 с. Гложене

Изх. №УТИД-04-03-4/1/-20.02.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-03-4/13.02.2023 г.

Община Тетевен, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №64/20.02.2023 г. на кмета на община Тетевен е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ ПУП – ПРЗ), в обхват: УПИ I-866; II и V-140, кв. 11 по ПУП на с. Гложене, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 15165.701.1150; 15165.701.860 и 15165.701.1002 по КККР.

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ от Закона за устройство на територията, обявлението е поставено на таблото за обяви по УТ в ИЦ на общината и публикувано на интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд Ловеч, в 14-дневен срок от съобщението.

    

инж. Михаил Куманов……….…/п/………………

               Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню