Режим на питейната вода на територията на гр. Тетевен

З А П О В Е Д

№ 515 от 23.08.2012 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал.3, т.2 от Закона за водите, постъпило предложение с вх.№191 от 23.08.2012 г. от „В и К” АД - гр.Ловеч, ПП-гр.Тетевен и във връзка с намаления дебит на водоизточниците в „Болуванджика” и „Бреснишка лъка”, м. „Стара Рибарица”, с.Рибарица, Община Тетевен

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Определям режим на питейната вода от 22.00 часа до 06.00 часа, считано от 24.08.2012 г., на територията на гр.Тетевен.

2. Забранявам ползването на питейна вода за напояване за земеделски нужди, лични дворове, градини, миенето на улици, площади и МПС, пълненето на басейни и други потребности, ограничаващи възможността  за редовно снабдяване на населението с питейна вода за битови нужди. Собствениците на имоти да ползват алтернативни водоизточници.

3. Възлагам на кметовете на кметства, кметски наместници и служителите на „В и К” АД - гр.Ловеч, ПП-гр.Тетевен да осъществяват постоянен контрол.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на „В и К” АД - гр.Ловеч, ПП-гр.Тетевен, кметовете на кметства, кметски наместници, както и до знанието на населението за сведение и изпълнение.

ДЕТЕЛИН ПЪРЛЕВ

За Кмет на Община Тетевен

определен със Заповед №502/17.08.2012 г.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню